Allmänna villkor

Generellt

1. Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller mellan Pressateljén Städ & Tvätt AB 556548–1552 (nedan kallat Pressateljén) och kunden.

Dessa gäller för samtliga tjänster om inte annat anges. Med ”tjänst” avses enstaka uppdrag ex. tjänst Hemstäd, Storstäd, Fönsterputs och Bortforsling utfört åt ”beställaren”, mot ersättning enligt godkänd beställning.

Dataskyddslagen GDPR
På Pressateljén värnar vi om din integritet. Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem för att fullgöra våra åtaganden baserat på det avtal vi har samt uppfylla rättsliga skyldigheter som Pressateljén har. Pressateljén är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter enligt GDPR Dataskyddsförordning. Läs mer på: pressateljen.se

2. Uppdraget

Pressateljén förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Pressateljén skall vid utförandet av tjänsten använda sig av kompetent och lämplig personal.

Utrustning:
Pressateljén skall tillhandahålla fullt fungerande städmaterial och städutrustning anpassade för att kunna utföra beställd tjänst.

3. Avbokning och ombokning av servicetillfälle

Kunden har möjlighet att avboka/omboka städuppdrag.

Av-/ombokning flyttstäd
Ska ske senast kl. 10:00 tre (3) arbetsdagar innan planerat startdatum

Meddelas till Pressateljén på alternativt: 063-51 19 53

Av-/ombokning övriga tjänster
Ska ske senast kl. 10.00 en (1) arbetsdag innan.

Meddelas till Pressateljén på alternativt: 063-51 19 53

Avbokning oavsett orsak som sker efter kl. 10.00 en (1) arbetsdag innan respektive tre (3) arbetsdagar innan städtillfället äger Pressateljén Städ och Tvätt AB rätten att ta ut full ersättning för städtillfället.

Vid de tillfälle Pressateljén ej har åtkomst till städobjektet (ingen hemma, avsaknad av nyckel på avtalad plats) enligt överenskommen städdag och tid anser Pressateljén detta som en avbokning och äger rätten att ta ut full ersättning för städtillfället.

4. Nöjd kundgaranti

Pressateljéns städgaranti innebär att om du mot förmodan inte är nöjd med vårt arbete åtgärdar vi det i samråd med dig. Vårt enda krav är att du gör din reklamation senast 3 dagar efter utförd städning

5. Avgifter och övriga betalningsvillkor

Kunden skall till Pressateljén utge ersättning för utförda tjänster enligt överenskommet pris. Fakturering sker enligt specificerad faktura. Betalning ska ske senast inom tjugo (20) dagar från fakturadatum eller om det är till fördel för kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen enligt en räntesats motsvarande det vid var tid gällande diskontot med ett tillägg av åtta (8) procentenheter. Vid betalning mot pappersfaktura har Pressateljén rätt att ta ut en faktureringsavgift på 15 kronor. En påminnelseavgift à 50 kronor läggs på fakturan vid de fall en påminnelse skickas ut. Anmärkning på Pressateljéns fakturor ska muntligt alt. skriftligt vara Pressateljén tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum.

 

 

6. Pris

Pris för tjänst framgår enligt muntlig överenskommelse, offert, orderbekräftelse.

7. Nycklar mm

Beställaren skall antingen vara hemma när vi kommer eller lämna nyckeln till Pressateljén på adress Odenskogsvägen 42B eller lämna nyckeln ”på annan plats” enligt överenskommelse. Återlämnande av nyckel sker enligt överenskommelse.

8. Ansvarsbegränsning, etc.

Pressateljén ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan uppkomma med anledning av underlåtenhet att uppfylla förpliktelser enligt detta avtal eller på grund av försenad eller utebliven städhjälp utöver vad som uttryckligen anges häri. Kunden förbinder sig att hålla Pressateljén skadelös i anledning av eventuella krav avseende kostnader för ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan sådan ren förmögenhetsskada som Kunden kan komma att rikta mot Pressateljén i anledning av försenad eller utebliven städhjälp eller Hushållsnära tjänst

9. Skada på person eller egendom m.m.

Pressateljéns ansvarsförsäkring täcker skador orsakat av Pressateljéns personal. Ansvarsförsäkring täcker skador upp till ett belopp om 10 miljoner kronor per skada alternativt 20 miljoner per år och inom ramen för gällande försäkringsvillkor. För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst skall kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Pressateljén därom. När det gäller sakskada ska även detta anmälas inom skälig tid. I annat fall har Kunden förlorat sin rätt till ersättning gentemot Pressateljén.

10. Försäkring

Pressateljén har tecknat försäkring för sin personal och för tillhandahållande av städhjälp och hushållsnära tjänster.

11. Förberedelser innan fönsterputsningen

Beställaren skall plocka bort samtliga saker från alla fönster. Om detta inte är gjort debiterar vi ordinarie timdebitering efter rutavdrag.

12. Ändringar och tillägg

Villkoren publiceras på Pressateljéns hemsida: pressateljen.se

13. Sekretess / Tystnadsplikt

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Pressateljén medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och därmed tystnadsplikt.